මුහුදු පෑළෑටි මගින් ප්ලාස්ටික් නිපදවිය හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද?

වර්තමානය තුලදී පරිසර දූශණය සිදුවීමට ප්‍රධාන හේතු සාධකය බවට ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පත්වී ඇත. ඒ