ප්ලාස්ටික් වලින් වැසුණු අපේ ආහාර,
දිරිය මිනිසුන්ගේ සිහින වලින් වහමු

ප්ලාස්ටික් වලින් තොර දේශයක් වෙනුවෙන් සිහින දකින්නට,
දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට සවියක් වෙමු.

Solution to plastic problem​
Empower small and Medium Scale businesses

We love our volunteers

9700+

Members

200+

Plastic Alternative Products

Group 11

547

Happy Volunteers

Group 10

80+

Small Businesses

Your contribution helps to make small entrepreneurs dreams a reality!

small food cover

Height - 8 inches
Diameter - 18 inches

LKR 1450.00

Large food cover

Height - 8 inches
Diameter - 28 inches

LKR 2350.00

We offer the best solutions for plastic alternatives. Please speak with our team on (070) 666 0669

© copyright ZeroPlastic 2021