ස්වයංවිනයක් ගොඩනගා ගනිමින් ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරමු

පරිසර දූෂකකාරක අතරින් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගන්නා ප්ලාස්ටික් හා පොලිතින්, භාවිතයේ පහසුව මූලික කරගනිමින් වැඩි වශයෙන්